برخی مسائل در روایات های مختلف وجود دارد که ظاهرا تناقض محسوب می گردد،نیازی نیست که مصداقی از آن ها را بیان نمایم زیرا خودتان بهتر مشرف هستید و مطلع،خواستم ببینم چگونه این تناقض ها و تضادها را حل کنیم؟

http://www.porseman.org/:

سلام علیکم : عمده علت اختلاف روایات تقیه از دشمنان است که در روایات دیگر نیز بر این نکته تاکید شده است که ائمه علیهم السلام برخی اوقات سخنانشان دگرگون بوده و بر اساس نظر واقعیاشان نبوده و مطابق نظر اهل سنت بوده و عامل آن حفظ شیعه و رعایت تقیه بوده است ویا حتی برخی اوقات به جهت انکه خلفا ودشمنان شیعه را مختلف ببیندو به آنان توجهی نداشته باشند ائمه به صورت مختلف پاسخ میداده اند .
راه هایی برای رفع تعارض در صورت عدم امکان جمع میان روایات در کتب اصول مطرح شده است از جمله عمل کردن به روایتی که مخالف با اهل سنت است ، اخذ به روایت مشهور میان شیعه ، اخذ به آنچه مطابق با احتیاط است و و مواردی از این دست ، این در فرضی است که مفاد روایت فقهی باشد و در صورتی که اعتقادی باشد بیشتر باید با دقت در مفاد روایت و مطابق بودن ان با قرآن و دیگر روایات شیعه روایت صحیح را انتخاب نمود