بنده خدایی از حقیر پرسیدند،قانون اساسی چند اصل دارد؟

پاسخ بدین شرح است:

قانون اساسی ایران 177 اصل دارد.

منبع:
WWW.fa.wikisource.org