چطور شد که تسبیح حضرت زهرا سلام الله علیها ساخته شد؟علت ساختن آن چه بود؟

پاسخ از مشاوره و پاسخگویی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگا ها

(پرسمان:www.porseman.org):

حضرت پیغمبر (صلی الله علیه وآله) برای دخترش حضرت زهرا علیها سلام ، توسط جبرائیل از طرف خداوند هدیه ای آورد وفرمود که در اتمام هر نماز سی و چهاربار الله اکبر وسی سه بار الحمدلله وسی سه بار سبحان الله گفتن صوابی بزرگ خواهد داشت، و حضرت زهرا برای این منظور نخی سبز رنگ (گویا به همین علت است که انتخاب نخ سبز رنگ را برای تسبیح نماز مستحب می دانند) را سی و چهار بار گره زد و از آن برای حساب و شمارش ،تسبیحات ،در اتمام هر نماز استفاده می نموده اند. بعدها نیز از خاک قبر حضرت حمزه دانه های درست کردند تا تسبیح کم کم به صورت تبرک و به شکل امروزی در آمد.