به نظرتون در جامعه امروز بهتر نیست که خانه عفاف زده شود تا فساد جنسی بیشتر از این گسترش پیدا نکند؟
پاسخ از مشاوره و پاسخگویی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها
(پرسمان:www.porseman.org):
فرهیخته عزیزاگر منظور از خانه های عفاف، همان کاباره ها وحرمسراهای دوران قبل از انقلاب باشد، مسلما این با آرمانهای انقلاب اسلامی همخوانی نداشته وندارد،که با اسلامی بودن نظام، در جامعه به طور رسمی ،این مقوله ها دایر باشد. واگرمنظور وجود مراکزی واماکنی است که در آنجا زن ومرد به طور رسمی ،ازدواج موقت داشته باشند، ودیگر هیچ گونه پیگرد شرعی وقانونی نداشته باشند ،این هم با فعلاً باعرف جامعه ما سازش ندارد، واین ایده هرچند دلیل شرعی وپشتوانه محکمی دارد، عرف و فرهنگ جامعه ما آن را پذیرش ندشته و بر نمی تاباند، علاوه برآن در شرایط فعلی و با عدم وجود فرهنگ لازم برای چنین تشکیلاتی، وجود چنین اماکنی موجب تزلزل بنیان خانواده ها وسوء استفاده برخی از فرصت طلبان می شود. از مشکلات دیگر مراکزی مثل خانه عفاف ،این است که در این شرائط برخی از افراد هوسران، عیاش، متمکن، جمعی از زنان را نزد خود به این بهانه گرد آورده ومراکز فسادی تشکیل خواهند داد . بدیهى است که اگرچنین شرائطی فراهم آید، و مردان بتوانند هر لحظه با هر زنى هوسرانى کنند و وسیله هوسرانى همه جا و هر وقت و در هر شرایطى فراهم باشد، هرگز اینگونه مردان زحمت تشکیل خانواده را به خود نمی دهند، وهرگز آن مهر ومحبت وعاطفه را به خانواده خود نخواهند داشت. درنتیجه به مرور اساس خانواده ها متزلزل می شود. وبه زبان جامعه شناختی آنکه؛ تکوین ودوام یک پدیده اجتماعی مانند وجود خانه های عفاف ،تا زمانی است که آن پدیده در جامعه دارای کارکرد باشد، وجامعه همچنان وجود آن را احساس کند وآن پدیده کارکرد خود را در بین افراد جامعه از دست ندهددر حالی که این مراکز پس از چندی کارکردهای اولیه خود را ازدست خواهند داد. خلاصه آنکه گرچه به تصور برخی عدم وجود خانه عفاف موجب بروز کارهای فساد در خیابانها می شود،اما وجود داشتن آن نیز به مراتب دارای مشکلات عدیده خواهد بود، که براساس آن مراجع ذی صلاح حاضر به قبول ودایر کردن آن نیستد. و جامعه ما فعلاً تحمل پذیرش وجود چنین مکانهایی را ندارد.