شکار کردن در شب چه حکمی دارد؟

پاسخ از مشاوره و پاسخگویی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها

(پرسمانwww.porseman.org):

کراهت دارد.