در ذکرهای تسبیحات اربعه و حمد و سوره ظهر و عصر برای اینکه کلمات را از مخرجش درست تلفظ کنم بعضی از کلمات را کمی بلند تلفظ می کنم، آیا از نظر فقهی اشکال دارد؟

پاسخ از مشاوره و پاسخگویی مقام معظم رهبری در دانشگاه

(www.porseman.org):

 

اگر بلند گفتن به مقداری نباشد که اگر کسی بشنود ،بگوید نماز را بلند می خوانید ،اشکال ندارد ولی در اداء مخارج حروف نباید وسواس بخرج دهید
رساله مراجع /ج1/ م992.