یکی از طلاب عزیز و بزرگوار از حقیر سوالی کردند که بدین شرح است و ما نیز پاسخ را طبق مرجع تقلید ایشان یعنی حضرت امام خامنه ای(دامت برکاته)شرح داده ایم:

من مادرم سیده می باشد،آیا خود نیز سید حساب می شوم و می توانم عمامه مشکی بزنم؟

پاسخ از دفتر حضرت امام خامنه ای(دامت برکاته) به شماره 02537746666 شهر مقدس قم:

بله خود شخص سید حساب می گردد ولی احکام سیادت به او تعلق نمی گیرد یعنی نمی تواند خمس بگیرد(در صورتی که فقیر باشد) و عمامه مشکی نیز نمی تواند بزند.