آیا در خمس مسئله،موضوع پرداخت یک بیستم مال از کل اموال داریم؟

بنده خدایی پرسیدند:

آیا در خمس مسئله ای وجود دارد به اینکه باید یک بیستم اموال را از کل اموال را برای خمس پرداخت کرد؟

پاسخ بدین شرح است:

خیر،یک بیستم اموال از کل اموال مربوط به مسئله زکات است نه خمس.

خمس همانطور که از نامش مشخص است برای یک پنجم اموال است با شرایط خاص خود.

منبع:برگرفته از استاد معظم حوزه علمیه حاج مصطفی خان ساری(استاد شاملی

(دامت برکاته))

/ 0 نظر / 87 بازدید